microStart Support vzw

1. Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze op een outreachende wijze bereiken binnen het project?

De doelgroep van microStart: kwetsbare personen met een ondernemersproject die geen toegang hebben tot bankfinanciering en/of niet passen in de klassieke begeleidingstrajecten naar ondernemerschap. Onze begunstigden starten vaak een zaak uit noodzaak, omdat er op de reguliere arbeidsmarkt te weinig jobkansen voor hen zijn, maar toch beschikken over heel wat competenties en talenten. Ze creëren hun eigen job om een inkomen te genereren. Kleinschalig ondernemerschap zorgt voor economische maar ook sociale integratie.

31% van onze begunstigden heeft geen (stabiel) inkomen, 34% leeft onder de armoedegrens.

Daarnaast heeft microStart veel aandacht voor vrouwen & (alleenstaande) moeders, laagopgeleiden, jongeren en 50+, personen met een migratie-achtergrond en ondernemers in moeilijkheden.

Onze outreachende aanpak:

- gemeenschappen in achtergestelde wijken actief benaderen op plaatsen waar zij samenkomen en bij hun dagelijkse activiteiten.

- kleine handelaars ontmoeten in hun handelszaak en informeren over microStart. Mond-tot-mondreclame wordt dan de sleutel tot het bereiken van onze doelgroep.

- partnerwerking: netwerken opzetten met kleine, lokale vzw's/organisaties om de doelgroep gemakkelijker te kunnen bereiken.

(b) ontmoetingen bij/via partners (zie vraag 3) met wie onze doelgroep geregeld in contact komt.

- gratis koffie uitdelen in achtergestelde wijken om een 'koffieklets' te houden over ondernemerschap en de mogelijkheden die het kan bieden.

2. Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

De combinatie ""microfinanciering - gratis begeleiding"" zorgt ervoor dat onze begunstigden meer kansen maken om te slagen in hun ondernemersproject, een duurzaam en stabiel inkomen te genereren en uit hun precaire situatie te komen. Dankzij een team van meer dan 100 complementaire vrijwilligers krijgen onze begunstigden gratis advies, opleidingen en persoonlijke coaching bij het opstarten of uitbouwen van hun zaak.

microStart maakt in haar communicatie gebruik van rolmodellen en success stories van personen uit dezelfde doelgroep. Het doel is om drempels naar ondernemerschap te verlagen en meer zelfvertrouwen te geven aan de personen die de stap naar ondernemerschap willen zetten: ""Ook jij kan ondernemen"".

Methodologie voor migrantengemeenschappen: outreachend werken naar gemeenschappen via community officers: dit zijn medewerkers van microStart die zelf een migratie-achtergrond hebben of deel uitmaken van een bepaalde gemeenschap. Het doel is om bruggen te bouwen tussen de leefwereld van de migranten en kleinschalig ondernemerschap.

Er worden verschillende campagnes gevoerd met als doel zo dicht mogelijk bij onze doelgroep te komen om hen te sensibiliseren over de mogelijkheden die ondernemerschap geven om uit een precaire situatie te komen. (zie outreachende aanpak vraag 1)

3. Welke partners betrekken jullie bij het project? Kunt u hun betrokkenheid beschrijven?

- Vdab/actiris/Forem: gezamenlijke infosessies rond ondernemerschap voor werkzoekenden, heroriëntering van begunstigden naar elkaar, informatie geven over elkaars diensten.

- CPAS/OCMW: project rond het behoud van leefloon gedurende de eerste maanden als ondernemer (MAACT Gent), delen van informatie, toeleiden van begunstigden van een leefloon die een ondernemersproject hebben.

- Lokale vzw's die met specifieke doelgroepen werken (jongeren, vrouwen, laaggeschoolden, senioren, ...): Gezamenlijke events, infosessies, workshops en inspiratiesessies. Heroriëntering naar elkaar.

- Integratie en inburgeringsorganisaties: infosessies over ondernemerschap in België.

- Starterslabo, Stebo, GEL, JobYourself, ...: day-to-day samenwerking ivm ondernemersprojecten van starters, gezamenlijke events en infosessies, communicatie en promotie van elkaars events/diensten, heroriëntering naar elkaar.

- Steden en gemeenten: samenwerking op vlak van communicatie, delen van info voor starters/ondernemers, heroriënteren naar elkaars diensten.

- Vlaio, 1819, 1890: begunstigden informeren over hun diensten naar starters en ondernemers toe

- Toeleiders: boekhouders, banken, ondernemersloketten, ...: heroriëntering naar elkaar en delen van info.

4. Beschrijf het (de) hefboomeffect(en) dat dit project kan teweegbrengen. Welke voordelen creëert het project die verder reiken dan het initiële opzet?

Elke 3 à 4 jaar laat microStart een onafhankelijke impactstudie uitvoeren om onze sociale impact te meten. Uit de laatste studie (2017) blijkt:

- Elke ondernemer gefinancierd door microStart creëert 1,6 jobs: zijn eigen job en 0,6 extra jobs. Bovendien zijn de door de begunstigden aangeworven personen vaak personen van zelfde leefwereld (vb. precaire situatie, werkloos, migrant,...), die op hun beurt een stabiel inkomen hebben en integreren in de maatschappij. Een mooi hefboomeffect.

- Na 2 jaar stijgt het gemiddelde inkomen van de begunstigde van microStart gemiddeld met 9,5%. Daalt het percentage van mensen onder de armoedegrens van 84% naar 56%. 41% van hen waren werkloos.

- Er werd berekend dat 1€ geïnvesteerd in microStart, 4€ opbrengt voor de maatschappij (dankzij een daling van de werkloosheidsuitkeringen en de leeflonen, en een stijging van de sociale bijdragen en de belastingen die de ondernemers betalen)

Meer info over de impactstudie: https://microstart.be/nl/over-ons#impact

5. Welke resultaten werden bereikt?  Hoe hebben jullie deze resultaten gemeten?

Sinds 2011 werden:

- 4500 personen gefinancierd om hun zaak te starten

- Meer dan 9000 personen begeleid (opleiding en individuele coaching)

- 6500 jobs gecreëerd of behouden

- 47 miljoen € geïnjecteerd in de nationale economie

In 2020 werden:

- 561 starters en ondernemers gefinancierd

- 2200 personen begeleid

Deze resultaten zijn gebaseerd op ons rapporteringssysteem (en werden dus effectief gemeten).

Volgens de onafhankelijke impactstudie over microStart van 2017 zijn 75% van de dankzij microStart opgestarte ondernemers na 2 jaar nog steeds actief als ondernemer.

Volgens de impactstudie heeft de ondersteuning van microStart de begunstigden meer zelfvertrouwen en zelfwaarde gegeven.