t'Hope vzw

Nadat je duidelijk jouw doelgroep en noden hebt bepaald, beschrijf dan hoe je ze via het project zal bereiken.

Project VINGER AAN DE POLS is ontstaan vanuit een bevraging van mensen met armoede-ervaringen naar hun algemeen welbevinden. Uit de gesprekken detecteren we een collectieve nood aan een meer toegankelijke gezondheidszorg in de ruime regio Roeselare.

t’Hope vzw, Welzijnsschakel en Vereniging waar armen het woord nemen, neemt samen met Stad Roeselare het initiatief in het initiëren van BELEIDSPARTICIPATIE voor en door mensen die gezondheidsongelijkheid ervaren. VANUIT hun ERVARINGSKENNIS willen we wegen op uitsluitingsmechanismen binnen de gezondheidszorg. Mensen in kwetsbare

situaties gaan in gesprek met de lokale actoren. Ze leggen de drempels bloot, formuleren verbetervoorstellen en zetten initiatieven op die de toegankelijkheid van de gezondheidszorg moeten vergroten.

Uniek aan dit project is dat elk verandervoorstel ikv toegankelijke gezondheidszorg vertrekt vanuit ideeën en regie van de mensen met armoede- en uitsluitingservaringen. We streven er steeds naar dat minstens de helft van de stuurgroepleden in het project mensen met uitsluitingservaringen zijn. Net die uitwisseling maakt het traject erg waardevol.

Het project Vinger aan de pols is zo een echt SAMENWERKINGSVERBAND tussen: t’Hope vzw, stad Roeselare, Ligo, SAAMO, Huisartsenwachtpost, AZ Delta, Eerstelijnszone Midden West-Vlaanderen, Dienstverlenende vereniging (DVV) en Geïntegreerd Breed Onthaal Midwest, Gezonde Buurt, Welzijnsschakels en Netwerk tegen armoede.

Wat is jouw visie op de laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg voor de doelgroep van jouw project?

Armoede en sociale uitsluiting is een complex gegeven. Mensen kunnen niet voldoende deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ze ervaren uitsluiting op de verschillende levensdomeinen en zien hun sociale grondrechten niet geïnstalleerd. Niet als gevolg van persoonlijke tekorten, maar omdat het aanbod te weinig toegankelijk is voor alle burgers. Project Vinger aan de pols distilleert de nood aan verandering op 4 domeinen:

BEGRIJPBAARHEID: er wordt nog te vaak gecommuniceerd in MOEILIJK academisch, medisch en juridisch JARGON.

BEREIKBAARHEID: als gevolg van VERVOERSARMOEDE en de groeiende DIGITALISERING vallen mensen uit de boot. Ze beschikken vaak niet over de nodige faciliteiten zoals een eigen wagen, gedegen internet, een printer,...

BETAALBAARHEID: mensen met gezondheidsproblemen blijven vaak achter met hoge medische kosten. Medicatie, consultaties of behandelingen worden niet voldoende TERUGBETAALD, zijn niet aan CONVENTIETARIEVEN of de DERDEBETALERSREGELING wordt niet toegepast. We moeten blijven zoeken hoe we medische kosten zo laag mogelijk kunnen houden zodat mensen die ziek zijn niet in armoede dreigen te belanden.

BETROUWBAARHEID: we zien een PSYCHOLOGISCHE DREMPEL als gevolg van de kloof

tussen de leefwereld van de zorgverstrekkers en die van mensen in armoede, wat maakt dat ZORG EN ADVIES te weinig OP MAAT is van de patiënt in armoede.

Welke methodologie wordt gebruikt om de doelgroep te bereiken en op welke wijze is zij preventief en/of curatief?

Methodieken in de realisatie van beleidsparticipatie van mensen in armoede bij de uitrol van een meer toegankelijke gezondheidszorg:

1/ We realiseren een breed doorgedreven inzet van ERVARINGSDESKUNDIGHEID. Willen we verandering realiseren die een antwoord is op de reële noden van mensen in armoede, moeten zij een volwaardige gesprekspartner zijn in het debat. Een mix van opgeleide en niet-opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting nemen samen met de professionals van de partnerorganisaties de coördinatie in handen.

2/ We zetten een DIALOOGTAFEL op tussen verschillende stakeholders: ervaringsdeskundigen, medewerkers en beleidsmensen van zorginstellingen en lokale besturen. We denken na over (lokale) verbeteracties, we formuleren engagementen opdat de drempels in de toekomst weggewerkt worden.

3/ Gezondheidszorginstellingen leggen instrumenten (website, flyers, flowcharts,...) voor aan een FOCUSGROEP van mensen met ervaring in gezondheidsongelijkheid. De groep zet een toegankelijkheidscreening op en formuleert drempelverlagende verandervoorstellen.

4/ VORMINGEN over ‘armoede en uitsluiting versus toegankelijkheid in de gezondheidszorg’ voor medewerkers van gezondheidszorginstellingen. We bevorderen het begrip en inzicht in de armoedeproblematiek zodat organisaties drempels tot hun dienstverlening verlagen en zorg en advies afstemmen op de realiteit van de kwetsbare doelgroep. De vorming wordt steeds gegeven door minstens één ervaringsdeskundige in duo met de politiserend werker van t’Hope vzw.

Beschrijf hoe de aanpak van de doelgroep ervoor zorgt dat potentiële nieuwe rechthebbenden laagdrempelige gezondheidszorg kunnen genieten.

1/ We maken werk van de BEGRIJPBAARHEID van de gezondheidszorg. We adviseren het gebruik van KLARE TAAL, op maat van de patiënt. Er wordt te vaak gecommuniceerd in

complex academisch en juridisch jargon.
We adviseren naast digitale communicatie de mogelijkheid tot PERSOONLIJK CONTACT.

2/ VERVOERSARMOEDE staat het recht op gezondheidszorg in de weg. We onderzoeken hoe de bereikbaarheid kan verbeteren door het HUIDIGE MOBILITEITSAANBOD beter AF TE STEMMEN OP DE NODEN van mensen in armoede en hoe lokale INNOVATIEVE ALTERNATIEVEN kunnen worden ontwikkeld.

3/ Mensen in armoede beschrijven een PSYCHOLOGISCHE DREMPEL. Hun leefwereld staat vaak veraf van die van zorgverstrekkers. Zo groeit een gevoel van wantrouwen met ‘zorg mijden’ als gevolg’. Via een VORMINGSAANBOD willen we het begrip en inzicht in armoede vergroten.

4/ We willen wegen op een BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG in België.
We zetten in op 2 domeinen:
De BASISVERZEKERING is een belangrijke pijler in het opvangen van medische kosten. Niet iedereen blijkt in regel te zijn. We onderzoeken hoe de toegankelijkheid van de mutualiteiten kan verbeteren en hoe we niet-verzekerde mensen kunnen bereiken en begeleiden.

We zetten sensibiliseringsacties over de HOGE MEDISCHE KOSTEN op
Opdat zorgverstrekkers zich CONVENTIONEREN.
Opdat de DERDEBETALERSREGELING verder uitgerold wordt binnen alle disciplines.

Welke resultaten worden bereikt of verwacht en hoe worden zij gemeten (kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren)?

1/ KNELPUNTENBUNDEL: uit gesprekken met 63 mensen in gezondheidsongelijkheid en 35 betrokken dienst- en hulpverleners destilleren we knelpunten en verbeteracties.

2/ Werkgroep, focusgroep en projectstuurgroep waarbij minstens 50% ERVARINGSDESKUNDIGEN (bereik 13 unieke personen). We realiseren procesgewijs METHODIEKONTWIKKELING ikv een volwaardige beleidsparticipatie door mensen in armoede.

3/ FOCUSGROEP voerde TOEGANKELIJKHEIDSSCREENING uit op: website en patiënteninformatie AZ Delta flowchart arbeidsongeschiktheid van CM 25 meest verstuurde nationale CM-brieven screenen folder 'zorgcoördinatie' van Empact vzw folder en website info eerstelijnspsychologische zorg GGZ-netwerk Kwadraat informatiefolders over het groeipakket GBO Midwest toegankelijkheid van huisartsenwachtpost

4/ VORMING ‘Armoede in de gezondheidszorg' voor 18 verzorgenden Familiehulp Brugge en Kortrijk
‘Armoede en outreachend werken’ 20 geconventioneerde eerstelijnspsychologen van netwerk Kwadraat en WINGG 'Omgaan met financieel kwetsbare mensen’ voor de dienst: zorgcontact, onthaal, facturatie-en tarificatie en sociale dienst van AZ Delta Roeselare, Menen en Torhout. voor de buddywerking CM en Bieweg vzw
‘Armoede id gezondheidszorg’ Odisee Hogeschool Brussel

5/ Campagnebeeld, sensibiliseringsfilmpje en DIALOOGTAFEL vervoersarmoede op 07/11/23
basisverzekering als hefboom’ op 8/12/2023
belang van betaalbare zorg’ voorjaar 2024

6/ Publicatie BELEIDSNOTA MET CONCRETE VERANDERVOORSTELLEN en breed uitdragen van methodiekontwikkeling, goede praktijken en noden voor de toekomst tijdens een groot publiek slotmoment in 2024

Hoe kadert het project in een langetermijnstrategie en wat zorgt ervoor dat de aanpak kan worden overgedragen naar andere contexten en/of schalen?

1/ Regionaal politiserende dialoog blijven onderhouden. In samenwerking met DVV Midwest en GBO wordt de beleidsnota met verandervoorstellen voorgesteld aan de cluster welzijn waar de bevoegde schepenen van 16 gemeenten aan deelnemen. Dit opdat de verworven signalen en concrete verandervoorstellen een inspiratie kunnen zijn om politieke keuzes te maken op lokaal en regionaal niveau.

2/ Ism met Welzijnsschakels en Netwerk tegen armoede: vormingspakket ‘Armoede in de gezondheidszorg' blijven promoten.
Ontwikkelde methodieken oa toegankelijkheidsscreening, ‘Politiserend werken en beleidsparticipatie van mensen in armoede in de gezondheidszorg’ breed uitdragen bij de  verschillende Vlaamse Welzijnsschakels en Verenigingen waar armen het woord nemen via workshops en studiedagen.

3/ Ism met alle projectpartners van Vinger aan de pols de ontwikkelde methodiek ‘Volwaardige beleidsparticipatie van mensen in armoede in de gezondheidszorg’ en de projectresultaten via workshops en studiedagen.

4/ Vlaams en federaal blijven wegen op het beleid via sensibiliseringsacties ism Welzijnsschakels en Netwerk tegen armoede.

Op welke manier worden de verschillen tussen mannen en vrouwen in aanmerking genomen in de toegepaste methodologie en de uitgevoerde acties?

De beleidsparticipatie van Vinger aan de pols vertrok niet vanuit het genderperspectief maar ontdekte tijdens het traject toch een aantal opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen.

De focusgroep adviseert de zorgverstrekkers bij het gebruik van illustraties mannen en vrouwen divers en gelijkwaardig af te beelden. We doorbreken het stigma van de mannelijke arts, de vrouwelijke verpleegster, de mama van het zieke kind, het klassieke man-vrouwgezin,...

Binnen de projectlijn ‘Basisziekteverzekering als hefboom’ zien we dat een groep niet- verzekerden bestaat uit mannelijke EU-burgers die in België verblijven in het kader van een tewerkstelling. Zij belanden op de spoedafdeling van het ziekenhuis na een arbeidsongeval.

We detecteren ook een groep vrouwelijke niet-verzekerden op de verlosafdeling. Deze hoogzwangere vrouwen consulteren pas een (spoed)arts op het moment van de bevalling.
In onze ambitie mensen te bereiken en te motiveren om zich te laten verzekeren, kunnen spoed- en verlosafdelingen fungeren als vindplaats.

In onze opdracht om de psychologische drempels in kaart te brengen, onderstrepen we dat de eerstelijnspsychologische zorg opvallend minder mannen bereikt. Onder mannen leeft meer schaamte en weerstand om een psycholoog te consulteren. We vragen de geestelijke gezondheidszorg geen afwachtende houding aan te nemen, maar  outreachende acties op te zetten om hen te bereiken.