Conso'Aimable ASBL

1. Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze op een outreachende wijze bereiken binnen het project?

"De vzw Conso'Aimable steunt tussen 200 en 300 personen/gezinnen per jaar. Dat cijfer zullen we naar boven moeten bijstellen, gezien de wekelijkse hulp aan de slachtoffers van de overstromingen (naast onze gebruikelijke groentebedeling). Onze doelgroep wordt steeds groter, en we krijgen veel vragen van mensen die verse groenten willen krijgen. Door met verschillende instanties samen te werken, door bedelingen te organiseren in verschillende Luikse wijken, door zowel overheden als particulieren te mobiliseren willen we zo veel mogelijk kansarmen bereiken en hen verse groenten schenken.

Onze doelgroep is gevarieerd: iedereen in armoede (laag loon, inkomen onder de armoedegrens, mensen in schuldbemiddeling, studenten zonder inkomsten, ...) kan bij ons terecht. We maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geografische ligging, nationaliteit, godsdienst, ...

Onze droom/ons ideaal: een solidaire sociale kruidenierszaak in Luik openen!"

2. Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

"1) Strijd tegen verspilling: we halen overschotten op bij de Mechelse veilingen en verdelen die rechtstreeks of via partnerverenigingen en -instellingen. Wat na die bedeling overblijft, gaat automatisch naar andere verenigingen om niets te laten verloren gaan en geen voedsel te verspillen.

2) Een netwerk met solidaire ondersteuning: netwerken maakt deel uit van ons DNA, onze manier van werken. Wij werken graag in overleg, zowel met het verenigingsleven als met openbare instanties met wie we middelen uitwisselen en heel wat steunacties binnen Luikse netwerken versterken.

3) Inclusie en solidariteit: de mensen die groenten krijgen, maken integraal deel uit van het team van onze vzw. We willen sociale banden aanhalen, solidariteit stimuleren en onze doelgroep als partners of centrale actoren laten participeren aan onze activiteiten (chauffeur en begeleider voor het busje, hulp bij de groentebedeling, hulp om een zak groenten naar de buren te brengen, ...). De locaties waar groenten worden bedeeld, zijn plekken waar ruimte is om met anderen in contact te komen, ideeën uit te wisselen en in gesprek te gaan. 

4) Voortdurende vorming: we leggen de nadruk op meer welzijn via gezonde, duurzame en seizoensgebonden voeding. Daartoe wisselen we 'tips en tricks' voor recepten uit."

3. Welke partners betrekken jullie bij het project? Kunt u hun betrokkenheid beschrijven?

"1° VZW SERVICE SOCIAL LIEGE OUEST (SSLO). Als ankerpunt stelt de sociale dienst ons lokalen ter beschikking voor bedelingen en kantoren voor het administratief beheer van de vzw. Drie leden van de SSLO (2 administratieve medewerkers en 1 maatschappelijk werkster) zetelen als vrijwilligers in het bestuursorgaan van Conso'Aimable. 2° SERVICE PROXIMITE DE LA VILLE DE LIEGE - Wijkvereniging GRIVEGNÉE: eerste dienst die met Conso'Aimable ging samenwerken. Het team ontving ons om daar groenten te bedelen en onze gebruikers bij het hele gebeuren te betrekken. Dankzij die steun en het advies hield onze vzw het hoofd boven water en vonden we een busje waarmee we naar Mechelen kunnen rijden. 3° FRISKOT, een solidariteitskoelkast. Daardoor kunnen we groenten bewaren voor bewoners van de Saint Léonardwijk in Luik. Op die manier ondersteunen we het studentenproject, bedoeld als burgeractie ter ondersteuning van de buurtbewoners. Af en toe zetten we ook mee de schouders onder verschillende acties/diensten die om hulp vragen. Zo leveren we tonnen groenten voor de maaltijden voor de slachtoffers van rampen, Camp de la Chartreuse, VZW Benoit et Michel, VZW Le PAS, Copains à Bord, VZW Racynes, ...

4. Beschrijf het (de) hefboomeffect(en) dat dit project kan teweegbrengen. Welke voordelen creëert het project die verder reiken dan het initiële opzet?

"- Stimuleren van de solidariteit en de welwillendheid onder burgers door de mensen die groenten krijgen bij het project te betrekken.

- Werken aan voortdurende vorming rond meer welzijn.

- Verse en gezonde groenten schenken aan armen die daartoe vaak geen of nauwelijks toegang hebben.

- Netwerken bevorderen: samen staan we sterker. We werken samen met zowel lokale verenigingen als met overheidsinstanties. We zorgen voor aanvullende solidariteitsacties."

5. Welke resultaten werden bereikt?  Hoe hebben jullie deze resultaten gemeten?

1° Onze cijfergegevens rond onze doelgroep en de tonnen groenten die onze vzw bedeelt. In 2020 bedeelden we meer dan 7.000 ton groenten. Momenteel rijden we 1 tot 2 keer naar de Mechelse veilingen om ook groenten te kunnen bedelen aan de slachtoffers van de overstromingen: op 12 augustus 2021 stond de teller op 6.978,74 kg. 2° Ons team van 4 medewerkers werd in 2021 uitgebreid naar 8 medewerkers. Naar aanleiding van onze solidariteitsactie komen er steeds meer steunvragen binnen via mensen aan wie we groenten bedelen. 3° Nieuwe aanvragen van verenigingen. We hebben een financieel steuntje in de rug én meer zichtbaarheid nodig om ons werk te kunnen verderzetten. Wij helpen honderden kansarme mensen. We ondersteunen verenigingen en diensten die niet in staat zijn om ons in ruil financieel te steunen. We werken met verlies, maar blijven solidair!